Warenkorb Dein Warenkorb ist leer ...
Startseite » Regulamin
Kontakt
 • Farmox Sp.z.o.o.
  Dolnych Młynów 3/1
  31-124 Krakow
  Polen
  NIP: 6762584971

 • E-mail:shop@farmox.de
 • Telefon+48 534 995 667 ( Deutsch )
  +48 883 222 889 ( Polnisch )

Regulamin

Polityka Prywatności Farmox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Sklep internetowy działający pod adresem farmox.pl prowadzony jest przez firmę: Farmox Sp z o o wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6762584971, REGON 6762584971 ul. Dolnych Młynów 3/1, 31-124 Kraków

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę przepisów regulujących ochronę danych osobowych od 25 maja 2018r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: „RODO”]. Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją polityki prywatności, w której znajdą Państwo informacje o tym co nowe przepisy zmieniają, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi, w jaki sposób są chronione oraz o prawach jakie Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

1. Państwa dane, które przetwarzamy zostały pozyskane podczas jednej, bądź kilku poniższych czynności:
a) wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera,
b) wyrażenia zgody na usługę przechowywania („zapamiętania”) danych na koncie klienta na stronie internetowej www.farmox.pl.
c) założenia konta klienta na stronie internetowej www.farmox.pl
d) dokonywania transakcji.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Farmox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Dolnych Młynów 3/1, 31-124 Kraków, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 00008584444. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 5.000 zł; zarejestrowana pod numerem NIP: 6762584971, Regon: 386953703.
(„Administrator”).
Z Administratorem można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: office@farmox.pl

3. Administrator dokłada wszelkich starań od strony prawnej, technicznej i organizacyjnej aby w jak najlepszym stopniu chronić wszystkie otrzymane od Państwa i wykorzystywane przez Administratora dane osobowe.

4. Wszelkie dane osobowe posiadane przez Administratora są przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane pobierane są od Państwa w sposób bezpośredni podczas rejestracji na koncie klienta sklepu www.farmox.pl („Rejestracja”) lub zapisywania się na newsletter.

5. Administrator nie przetwarza danych osobowych innych niż otrzymane bezpośrednio od Użytkownika. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Konta klienta nie były od Państwa pobierane w sposób uciążliwy, a ponadto żeby udostępniali nam Państwo tylko te dane, które są potrzebne do korzystania w pełni ze wszystkich funkcji Konta klienta.

6. Państwa dane są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

a) wysyłki newslettera (w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę i zapisały się na newsletter) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody,

b) promocji i reklamy produktów Partnerów Administratora (w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę) i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody;

c) zapewnienia obsługi zakupów realizowanych przez sklep internetowy Administratora, w szczególności dostarczenia zamówionych produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych przewidzianych właściwymi przepisami prawa (w przypadku osób, które dokonały zamówienia przez sklep internetowy) - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z zamówieniem,

d) zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Administratora oraz konta klienta i umożliwienia nieodpłatnego świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w REGULAMINIE sklepu internetowego – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu,

e) związanych z obsługą Państwa pytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi produktami - co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celów lub okres przedawnienia roszczeń.

f) monitorowania aktywności Użytkowników na stronie internetowej – w celu dostosowania go i optymalizacji wyświetlanej zawartości do Państwa potrzeb - co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób, których profilowanie dotyczy.

g) realizacji uzasadnionych interesów Administratora (promocji i reklamy produktów Administratora, dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Administratora, wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez odpowiednie przepisy prawa) – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu bądź obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych. W przypadku dochodzenia roszczeń lub ochrony interesu prawnego Administratora wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie, jednak jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy związanej z dostarczeniem Państwu produktów lub innych usług. W każdym wypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z naszą oceną sytuacji, prosimy o złożenie reklamacji na adres e-mail: office@farmox.pl w celu jej niezwłocznego rozpatrzenia.

6. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tym, że możemy w oparciu o Państwa dane tworzyć dla Państwa profile preferencji i następnie dostosowywać treści wyświetlane w sklepie internetowym tak, aby odpowiadały Państwa potrzebom i zainteresowaniom.

7. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na profilowanie, przetwarzamy Państwa dane osobowe w drodze tzw. profilowania opisanego w pkt 6 powyżej, w wyniku którego podejmujemy wobec Państwa zautomatyzowane decyzje ze skutkiem prawnym np. przyznajemy Państwu spersonalizowane rabaty zgodne z Państwa preferencjami zakupowymi. Proces ten ma miejsce tylko w przypadku wyraźnego udzielenia przez Państwa zgody.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla pełnej realizacji celów przetwarzania, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych ze świadczeniem usług dla Państwa, rozpatrywaniem reklamacji oraz niezbędnych rozliczeń podatkowych i rachunkowych.

10. Mogą Państwo za pośrednictwem strony internetowej udzielić zgody na przesyłanie im przez Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną dotyczącej oferowanych przez niego produktów lub usług, a także produktów i usług jego Partnerów. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i może być wycofana w każdym czasie (np. wysyłając e-mail na adres office@farmox.pl).

11. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz Administratora usługi:

a) operatorzy systemów płatności,

b) operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,

c) firmy logistyczne,

d) firmy kurierskie i Poczta Polska,

e) zewnętrzni dostawcy produktów,

f) kancelarie prawne,

g) firmy księgowe i audytorskie.

12. Administrator zobowiązuje każdy podmiot, z którym współpracuje, do utrzymywania poziomu ochrony Państwa danych uwzględniającego stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzane przez nas, Państwa dane, będą przechowywane nie dłużej niż będzie to zgodne z właściwymi przepisami. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

13. Mają Państwo następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia – na przykład gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – na przykład, gdy Państwa zdaniem brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, wycofacie z swoją zgodę na przetwarzanie danych, złożycie sprzeciw uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Państwo znaleźli, usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy Państwa dane są nieprawidłowe i potrzebujemy czasu na ich sprostowanie, jeśli Państwa dane będą przetwarzane bezpodstawnie, ale nie będą Państwo chcieli żeby Administrator je usuwał, Administrator nie będzie już potrzebował Państwa danych, jednak będą Państwu potrzebne do ochrony Państwa praw lub dochodzenia roszczeń, do czasu ustalenia czy uzasadniony interes prawny Administratora może zostać uznany za nadrzędny wobec złożonego przez Państwa sprzeciwu weryfikować Państwa sprzeciw co do przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – zebranych w związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które macie prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym,

f) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

(W celu uzyskania dodatkowych pytań odnośnie skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt pod adres e-mail: office@farmox.pl)

14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację niektórych usług przez Administratora na Państwa rzecz, w tym m.in. wysyłkę newslettera oraz obsługę zamówienia ze sklepu internetowego.

15. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej www.farmox.pl oraz strony sklepu internetowego www.farmox.pl oraz świadczenia usług za ich pośrednictwem (w tym obsługi sklepu internetowego i newslettera). Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych na stronie internetowej bądź rozwojem funkcjonalności strony internetowej będą niezwłocznie komunikowane użytkownikom poprzez ogłoszenie na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail przesłanej Państwu posiadającym konto klienta.

16. Zmiany określone powyżej będą obowiązywać w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób określony powyżej. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania Państwa o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

17. . W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu, RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

18. Składanie zamówień

 1. Prezentowane w sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu.
 4. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.
 6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 7. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji płatności przy odbiorze.
19. Koszty i termin wysyłki
 1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep ma obowiązek poinformowania Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
 2. Przesyłka dostarczona jest do Klienta zgodnie z terminem podanym w sklepie internetowym przy każdym produkcie (jeżeli produkt nie ma podanego terminu wysyłki czas wysyłki jest określany na maksymalnie 4 dni). Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją płatności przy odbiorze lub płatności elektronicznych. Przy innych formach płatności, w tym płatności przelewem czy kartami kredytowymi do podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-2 dni robocze).
 3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona jest od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku Klienta.
 4. Przy określonej wartości dodanych do koszyka towarów sklep pokrywa koszt przesyłki zakupionych towarów. W przypadku gdy sklep pokrywa koszt wysyłki zakupionego towaru, od obsługi sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do Klienta. Klientowi pozostaje zawsze wybór skorzystania z innej odpłatnej formy transportu.

20. Płatności

 1. Każda transakcja potwierdzona jest paragonem lub fakturą VAT.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za przy odbiorze towaru, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu..

21. Procedura reklamacji

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres office@farmox.pl  w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.
 3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1 przedmiotowego regulaminu.
 4. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Klienta na adres sklepu.
 5. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.
 6. W przypadku wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania.

22. Zwrot towarów

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
 2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.
 3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres office@farmox.pl lub pocztową w formie pisemnej na adres Farmox Sp z o o , Ul. Dolnych Młynów 3/1 31-124 Kraków oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jest jako załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez sklep dla zakupionych towarów.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

23. Zwrot pieniędzy

 1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres.
 2. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.

24 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

25. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną.

zur Startseite
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl